Organizing Committee

Conference Chair
Prof. Yanling Zhou, Hefei University, China
Prof. Hongxia Zhao, Zhuhai Vocational & Technical College, China
Program Committee Chairs
Prof. Jing Zhu, Shandong Jianzhu University, China
Technological Committees
Prof. Geng Huang, Donghua University, China
Prof. Hsiung-Shen Jung, Aletheia University, Taiwan
Dr. Tan Chee-fai, Universitiy Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia
Prof. Na Li,Liaoning Technology University, China
Dr. Jin Qian, Shandong Academy of Social Sciences, China
Dr. Syed Abdul Rehman Khan, Brasi School of Supply Chain Management, USA
Prof. Xiuqin Teng, Qilu Normal University, China
Prof. Ghenadii Korotcenkov,Gwangju Institute of Science and Technology, Korea
Prof. Chao Jia, Tianjing University of Technology, China
Prof. Arturo Díaz Suárez, Faculty of Sport Sciences, University of Murcia, Spain
Prof. Li Zhang, Tonghua Normal University, China
Prof. Ling Ren, Anshan Normal College, China
Prof. Li Tang, Tianjin University of Finance and Economics, China
Dr. Feng Liang, Guilin Tourism University, China
Prof. Joseph Yu-shek CHENG,City University of Hong Kong, Hong Kong
Loading...